De achterkant van Facebook

no cover is available for this book
Categorieën:
Authors: ,
Publisher:
Published: 5/NaN/2019

Wat het boek van Sjarrel de Charon illustreert, is de waanzin en destructie die grote techbedrijven nu teweegbrengen zonder dat ze hiervoor op enige manier ter verantwoording (kunnen) worden geroepen. Overal ter wereld worden de democratische waarden aangetast en bepalen deze bedrijven wat een gebruiker wel of niet te zien krijgt. Meestal gebaseerd op hypocriete conservatieve Amerikaanse normen en waarden. Daarnaast worden de richtlijnen van Amerikaanse overheden gevolgd over wie er wel of niet een terrorist is en hebben de moderatoren geen enkel idee wat er gebeurt als ze iemand aangeven.

De belangrijkste stelregel is hierbij dat het imago van Facebook niet aangetast wordt. Enig mededogen voor de moderatoren, die dagelijks de bakken met ellende, die door gebruikers op Facebook gepost worden, moeten schonen is er niet. Dit wordt op handige wijze uitbesteed aan bedrijven die hun personeel zo goedkoop mogelijk proberen te betrekken in lage lonen landen of bij werknemers in het West-Europa die moeilijk aan een goede baan kunnen raken.

Zonder degelijke opleiding of psychologische ondersteuning worden deze moderatoren dagelijks vele uren lang overspoeld met het slechtste wat de mensheid te bieden heeft zoals moord, misbruik en eindeloze scheldpartijen die ze moeten schiften op basis van een onnavolgbaar classificatiesysteem dat elke twee weken wijzigt. Ter vergoeding krijgen de moderatoren een paar euro per uur, terwijl Facebook per jaar vele miljarden binnenharkt en hier zo weinig mogelijk belasting over probeert te betalen.

Door bewust slimme 'triggers' in hun software te bouwen raken mensen verslaafd aan Facebook en aan de constante validatie van vrienden, familie en collega's. Dat dit voor veel mensen niet zo goed is voor de geestelijke gezondheid of wat hiervan de consequenties op de lange termijn zijn is niet belangrijk, zolang de dollars maar binnenstromen.

Gelukkig ontstaat er langzaam, maar zeker een tendens dat overheden paal en perk willen gaan stellen aan deze gigantische techbedrijven. Gebeurt dit niet dan zie ik de toekomst somber in. Dus aan de ene kant is dit een goed boek, omdat het duidelijk laat zien wat we eigenlijk al vermoed hadden. Aan de andere kant is het deprimerend dat we de enorme technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia gebruiken om elkaar een potje digitaal verrot te schelden.

Engels:

What Sharrel de Charon's book illustrates is the madness and destruction that large tech companies are now bringing about without being held accountable for this in any way. Democratic values are being eroded all over the world and these companies determine what a user will or will not see. Usually based on hypocritical conservative American norms and values. In addition, US government guidelines are followed as to who is or is not a terrorist and the moderators have no idea what happens when they report someone.

The most important rule is that the image of Facebook is not affected. There is no compassion for the moderators, who have to check the avalanche of filth that is posted by users on Facebook every day. This is conveniently outsourced to companies that try to get their staff as cheaply as possible in low-wage countries or to employees in Western Europe who find it difficult to find a good job.

Without proper training or psychological support, these moderators are flooded for many hours every day with the worst that humanity has to offer, such as murder, abuse and endless scolding that they have to sort out based on an inimitable classification system that changes every two weeks. As compensation, the moderators receive a few euros per hour, while Facebook raises many billions per year and tries to pay as little tax as possible on this.

By consciously building smart 'triggers' in their software, people become addicted to Facebook and the constant validation of friends, family and colleagues. It is not important that this is not so good for mental health for many people or what the long-term consequences of this are, as long as the dollars come in.

Fortunately, a trend is slowly but surely emerging that governments want to put a stop to these gigantic tech companies. If this does not happen, I see a gloomy future. So on the one hand this is a good book, because it clearly shows what we actually suspected. On the other hand, it is depressing that we use the enormous technological developments of recent decades to call each other names on the internet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Rate this review: